OBJEKTIF:

Kurikulum standard Bahasa Arab di peringkat sekolah menengah berobjektif memperkukuhkan kemahiran berbahasa murid agar kemampuan mereka dalam interaksi sosial dan akses kepada pengetahuan dapat dipertingkatkan serta dapat membentuk sahsiah diri melalui pengamalan nilai-nilai murni.