KSSR RBT membolehkan murid menguasai kemahiran asas dalam merekabentuk dan berkebolehan mengaplikasikan teknologi asas, mengamalkan asas keusahawanan serta mempunyai nilai atau sikap yang positif ke arah membentuk murid yang kompetitif, kritis, kreatif dan inovatif.