Inovasi SIM dibangunkan dengan mengambil kira pendekatan multisensori yang mana merupakan satu pembelajaran interaktif.

Di akhir Aplikasi SIM murid dapat :

a)    meningkatkan tumpuan semasa membaca.

b)    meningkat daya koordinasi mata tangan murid.

c)    menulis dengan kemas


Objektif:

Objektif utama inovasi ini adalah :

i.Membantu murid Tahun 2 dan Tahun 3 Pemulihan Khas menguasai                  kemahiran konsep pendaraban fakta asas melalui penggunaan bahan                  bantu mengajar (BBM) ‘bekas telur’.

           

ii.Menambah amalan baik dalam pengajaran dan pemudahcaraan (Pdpc)              melalui penggunaan ‘bekas telur’ untuk membantu murid-murid                          Pemulihan Khas Tahun 2 dan Tahun 3 dalam operasi pendaraban

fakta asas.Objektif:

  1. Membolehkan murid pemulihan khas membaca dan mengilustrasikan ayat matematik tambah dan tolak dengan betul dan tepat.
  2. Membolehkan murid pemulihan khas menukarkan bentuk ayat matematik tambah dan tolak lalu melengkapkan ayat matematik dengan tepat.
  3. Menerapkan didik hibur dalam pembelajaran dan pengajaran.

Objektif:

1. Mengenal pasti tahap kemahiran murid semasa mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (KV+KV) dalam kalangan murid pemulihan Tahun 2.

2. Meningkatkan kemahiran mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka (KV+KV) dalam kalangan murid pemulihan Tahun 2 dengan menggunakan kaedah ‘MACROPS’’

3. Menguji keberkesanan penggunaan ‘MACROPS’ untuk meningkatkan kemahiran mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dalam kalangan murid pemulihan Tahun 2.


Objektif:

1. Mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan PdPc abad 21.


2. Mengaplikasikan pendekatan didik hibur sebagai pelengkap kepada PdPc di di dalam kelas bersesuaian dengan KSSR dalam proses membaca.

Objektif:

1.  

1.    1. Penguasaan kemahiran membaca,  menulis dan menaakul (3M) murid pemulihan khas khususnya murid orang asli.

 

2.    2. Menyediakan 1 bentuk modul berperingkat yang mengaplikasikan pendekatan pembelajaran masteri.

 

3.      3. Menerapkan didik hibur dalam pembelajaran dan pengajaran.Objektif:
1. Membantu guru menyediakan bahan bantu untuk memudahkan proses PdPc operasi tolak.

2. Membantu guru menyediakan bahan bantu untuk memudahkan murid menguasai kemahiran melengkapkan ayat Matematik tolak.