Kursus ini dibangunkan bagi tujuan memberikan kefahaman berkenaan Audit MS 1SO 9001:2008 yang dijalankan pada setiap tahun. Ia diharap dapat memberikan maklumat berkenaan dengan PK yang terdapat di dalamnya.

OBJEKTIF:
♦ Kursus Dasar Pemisah (Exit Policy) ini bertujuan untuk memberikan maklumat dan penerangan yang tepat mengenai Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) bagi Pegawai Berprestasi Rendah (PBR) dalam Perkhidmatan Awam. Berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015.

OBJEKTIF :

  • Satu pemeriksaan terhadap kepatuhan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Pendidikan.

Objektif :

Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman tentang Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP).

1.Meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi

2.Penilaian menyeluruh yang menggabungjalinkan kompetensi dan potensi serta keberhasilan PPP

3.Bagi mendokong aspirasi ke arah pendidikan yang berkualiti tinggi


Objektif kursus ini bertujuan sebagai :

Garis Panduan Perlaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)

Pengenalan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)

Memahami Peranan Dan Garis Panduan Mentor

Memahami Peranan Dan Tanggungjawab Guru Baharu